TAXEN

Déclaration d'ouverture de Chantier (Droc) / Aangifte van de start van de bouw


Door het indienen van het DROC document informeert de bouwheer de start van de bouw aan de gemeente. Het is verplicht voor de start van de bouw dit document bij de gemeente in te dienen.

DROC formulier

Déclaration d'achèvement et de conformité des travaux (Daact) / Aangifte afronding van de bouw


De bouwheer geeft met het Daact formulier de afronding van de bouw aan bij de gemeente en geeft hiermee aan conform de afgegeven bouwvergunning te hebben gebouwd. Het is verplicht bij het einde van de bouw dit document bij de gemeente in te dienen.

DAACT formulier

De gemeente heeft de mogelijkheid om binnen 3 maanden na indiening van het DAACT bezwaar te maken als blijkt dat er is afgeweken van de bouwvergunning. Dat betekent dat een ambtenaar ook in deze periode een controlebezoek kan uitvoeren.
Na deze 3 maanden mag de gemeente geen bezwaar meer maken tegen de uitgevoerde bouwwerken.

H1 formulier / Aangifte van de woning bij de belastingdienst


Binnen 90 dagen na de indiening van het DAACT formulier moet de nieuwe woning of aanbouw worden aangegeven bij de belastingdienst ter berekening van de lokale onroerendgoed belasting (Taks d’habitation).

H1 formulier

Nieuwe woningen en gerenoveerde woningen zijn de eerste 2 jaren na oplevering vrijgesteld van de taxe foncière. Mits ze gebruikt worden als hoofdverblijf. En bij gerenoveerde woningen is het ook nog afhankelijk van de aard en de omvang van de werkzaamheden. Voor het aanvragen van de vrijstelling moet men binnen 90 dagen na oplevering een speciaal formulier (H1 formulier) invullen en inleveren bij het lokale belastingkantoor.

Eenmalige belasting na aanvraag bouwvergunning


Taxe d’amenagement:

De belasting is van toepassing op alle activiteiten (bouw, verbouwing en uitbreiding van gebouwen of installaties en herindeling van terreinen), waarvoor een stedenbouwkundige vergunning (permis de construirepermis d’aménager of een déclaration préalable) is vereist.

De vergoeding bestaat uit 2 of 3 delen (gemeentelijk, departementaal of eventueel regionaal), die allemaal zijn vastgesteld bij besluit van de gemeente, het departement en de regionale raad.

Verwar de belastbare oppervlakte (surface taxable) niet met de “footprint”, de surface habitable of de surface de plancher die van toepassing zijn in bepaalde criteria voor bouwvergunning of melding en bijvoorbeeld het gebruik van een architect bepalen.

Berekening:

De grondslag van de taxe d’aménagement bestaat uit de waarde van de bouwoppervlakte en de waarde van de voorzieningen en faciliteiten.
Het bedrag van de belasting wordt berekend volgens de volgende formule:

Belaste oppervlakte (bouw of aanpassing) x forfaitair bedrag x tarief dat door de overheid werd vastgesteld.

Of in het Frans:

Surface taxable (construction ou aménagement) x valeur forfaitaire x taux fixé par la collectivité territoriale sur la part qui lui est attribuée

Forfaitair bedrag:

Deze standaardwaarde (valeur forfaitaire) wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de prijsindex van de bouw (ICC[1]).

2018 – 726€
2019 – 753€
2020 – 759€

Korting:

Een vermindering van 50% wordt voorzien bij: de eerste 100 m² van residentiële gebouwen gebruikt als hoofdverblijf;

Betaling

De vergoeding moet in 2 gelijke delen worden betaald één jaar en twee jaar na de afgifte van de vergunning:

in de 12e maanden voor de eerste termijn,
in de 24e maand voor de tweede termijn.

Wanneer het bedrag lager is dan € 1.500, moet in één keer worden betaald.

Jaarlijkse belastingen


Wanneer je een woning bezit in Frankrijk betaal je twee jaarlijkse belastingen.

Als je eigenaar bent van een woning in Frankrijk of in Frankrijk in een huis woont dan moet je lokale onroerend goed belastingen betalen.

  1. Taxe foncière (grond belasting)
    De taxe foncière is een grondbelasting die betaald wordt door de eigenaar van de woning,
  2. Taxe d’habitation (onroerendgoed belasting)
    De taxe d’habitation is een ingezetenenbelasting die betaald wordt door de bewoner van de woning.
    Als de woning voor een langere periode wordt verhuurd dan betaalt de huurder de taxe d’habitation. Als de eigenaar de woning zelf bewoond of deze voor kortere periodes verhuurt dan betaalt de eigenaar de taxe d’habitation.
    De hoogte van de Taxe d’habitation wordt vastgesteld door lokale en regionale overheden. De opbrengsten van deze belasting worden besteed aan de gemeentelijke voorzieningen. De belasting is gebaseerd het eigen woning forfait (fictieve huurwaarde) van de woning vermenigvuldigd met het belastingtarief binnen de gemeente. Het eigen woning forfait wordt vastgesteld door het kadaster.

Beide belastingen zijn van toepassing op zowel residenten als niet-residenten. De taxe foncière en taxe d’habitation zijn voor tweede woningen vaker hoger omdat men voor de hoofdwoning in veel gevallen korting krijgt.

Innovatief

Verwacht het onverwachte!

Vakkundig

Het antwoord op alles waar u niet aan gedacht heeft!

Expertise

Bouwplezier is een niet te onderschatten factor voor het bouwproces!